Flevo Escape
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Flevo Escape” wordt verstaan de eenmanszaak Meijer Multidiensten. Flevo Escape handelt onder de naam van Meijer Multidiensten. 

1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Flevo Escape een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Flevo Escape.

1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Flevo Escape aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; escape room(s) en horecafaciliteiten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Flevo Escape sluit, alsmede op elke deelname aan één van de faciliteiten van Flevo Escape. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Garantieaantallen

Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen zijn in de overeenkomsten per faciliteit opgenomen.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit. U kunt onze tarieven hier vinden.

4.2 In geval van reserveringen dient 50% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald. Het resterende bedrag dient op de dag van deelname te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.

4.4 In geval van betaling achteraf heeft Flevo Escape het recht administratiekosten in rekening te brengen Bekijk onze Veel gestelde vragen voor meer informatie over de administratie kosten.

Artikel 5 – Wanbetaling

5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd.

5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten. Een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in rapport Voorwerk II.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Indien door een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Flevo Escape zich het recht voor enige reservering te annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.

6.2 Indien door een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Flevo Escape zich het recht voor enige reservering te annuleren en een percentage van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.

6.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend.

Artikel 7 – Veiligheid

7.1 Het betreden van de faciliteiten van Flevo Escape en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.

7.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Flevo Escape hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.

7.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidenen plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Flevo Escape.

7.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

7.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Flevo Escape op te volgen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Flevo Escape

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Flevo Escape voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingend rechtelijk is geregeld.

8.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot):

  • het betreden van de VR escape rooms;
  • een ongeval tijdens het bezoek aan de VR escape rooms of enig ongeval met andere afnemer(s);
  • overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker;
  • omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.

8.3 In het geval Flevo Escape toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid afnemer

9.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Flevo Escape en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Flevo Escape en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Flevo Escape bevonden.

9.2 Afnemer vrijwaart Flevo Escape voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Flevo Escape bevonden.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Ondanks alle zorg van Flevo Escape kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de inschrijfbalie te worden gemeld.

10.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Flevo Escape te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

10.3 Flevo Escape zal binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijke klacht inhoudelijk op de klacht reageren.

Artikel 11 – Toepasselijk recht, bevoegde recht

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Flevo Escape is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Flevo Escape, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

12.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flevo Escape is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Flevo Escape.

12.3 Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Flevo Escape te mogen claimen of te veronderstellen.

12.4 Flevo Escape streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

12.4 De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Flevo Escape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 13 Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van www.flevo-escape.nl op deze pagina.

Vragen?